Luottamuksen kulttuurin muotoilu

Helsinki Design Weekin vuositeema TRUST herättää keskustelua. Weekly julkaisee vierailevan kirjoittajan, Agile Workin Antti Pitkäsen puheenvuoron luottamuksen merkityksestä ja mahdollisuuksista työympäristömuutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Pitkänen kirjoittaa siitä, että elämme muutoksen aikaa: yrityksiä arvioidaan sen mukaan, kuinka hyvin ne osaavat organisoitua, johtaa itseään ja sopeutua. Luottamuksen kulttuurista on tämän myötä tullut merkittävä menestystekijä. 

Viime aikoina on keskusteltu paljon muotoilun monella uudella alalla ja sovellusalueella saavuttamasta roolista. Osallistaminen ja käyttäjäkeskeinen ongelmanratkaisu kuuluvat muotoiluun ja tarjoavat samalla yrityksille arvokkaan menetelmän uudistua. Organisaatio voi muotoilun avulla löytää uutta näkemystä ja kannustaa sisäiseen keskusteluun työkulttuurista ja yrityksen määrittävistä ydinarvoista. Muotoilu voi auttaa yrityksiä luomaan ympäristön ja palvelut, jotka viestivät ja muokkaavat tätä kulttuuria. Työympäristön muotoilua on toki tehty jo kauan, mutta se on nyt kehittynyt, kun työtilaa ja sitä tukevia kulttuureja koskevat vaatimukset ovat muuttuneet. Nykyajan työympäristöt ovat tilatehokkaita ja visuaalisesti yhtenäisiä, ja lisäksi niiden pitää tukea työntekijöiden monia muuttuvia tarpeita ja vaatimuksia. Perinteisen tilasuunnittelun sijaan olemmekin siirtyneet muotoilemaan kokemusalustoja. Ne ovat joustavia ja kehittyvät ajan mukana.

Alustoja kehittäessä kohtaamme satoja erilaisia käyttäjäprofiileja ja työtapoja. Käyttäjät on otettava mukaan prosessiin, jotta ymmärrämme ja pystymme määrittämään, mitä organisatorisia ja yksilöllisiä vaatimuksia pitää tukea. Osallistava yhdessä tekeminen ja suunnittelu auttaa muotoilemaan tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, joilla taklataan työntekijöiden, tiimien ja organisaatioiden kohtaamat haasteet.

Meidän pitää sukeltaa entistä syvemmälle työntekijäkokemukseen ja aistia monet päivittäiseen työhön liittyvät kosketuspinnat. Näitä polkuja määrittäessä ja muotoillessa pitää ymmärtää työn sosiaaliset, virtuaaliset ja fyysiset vaatimukset ja se, mitä yrityksillä on tarjota niihin vastaamiseksi. Sen jälkeen voimme luoda organisaation sisälle palvelualustan ja -kulttuurin.

Kovin heterogeenisiin organisaatioihin pitää pystyä luomaan dynaaminen ja monipintainen kulttuuri, joka tukee organisaation muuttuvia vaatimuksia. Kulttuuri on paljon monimutkaisempi asia uudistaa kuin vaikkapa fyysinen työympäristö. Pitää kiinnittää huomio niihin tekijöihin, jotka muodostavat kulttuurin ja vaikuttavat siihen: ihmisiin ja tiimeihin organisaation sisällä, sekä lisäksi prosesseihin, käytäntöihin ja ennen kaikkea arvoihin sekä merkitykseen, joka työllä on työntekijöille. Yritysorganisaation syvimmän ytimen muokkaaminen edellyttää luottamusta. Pitää osata vakuuttaa, että muutosta haetaan oikeista syistä. Pitää rakentaa luottamuksellinen ilmapiiri muutosta ajavien ja sen kohteena olevien välille. Pitää voida luottaa, että uusi ympäristö ja kulttuuri ovat jotakin parempaa kuin mitä on ollut.

Muotoilu auttaa visioimaan, millainen tulevaisuus voi olla. Työntekijäkeskeinen, muotoilulähtöinen muutosprosessi auttaa luomaan luottamuksen kulttuurin ja perusarvot, jotka pitävät yrityksen kasassa. Työympäristöön ja työntekijäkokemukseen osana kokonaisvaltaista organisaatiokulttuurinkehittämisohjelmaa investoiva yritys houkuttelee uusia kykyjä ja toimii lopulta muita tuottavammin ja tuloksellisemmin.

Antti Pitkänen on kokenut muotoilujohtaja, yrittäjä ja Agile Workin perustaja. Hänen yrityksensä auttaa muita yrityksiä hyödyntämään työntekijöiden näkemykset muotoilustrategian laatimisessa osana kokonaisvaltaisia työympäristön ja -kulttuurin kehittämisohjelmia.