Pakkaussuunnittelua, jolla on tarkoitus

Pakkaukset koskettavat lähes kaikkien maailman ihmisten elämää, ja niillä on elintärkeitä tehtäviä kuten säilyttää ruoka syömäkelpoisena tai varmistaa terveystuotteiden turvallisuus. Aalto-yliopiston visuaalisen viestinnän lehtori Markus Joutsela selittää, miten kokonaisvaltaisella pakkaussuunnittelulla voidaan edistää kiertotaloutta.  

Kokonaisvaltaisella pakkaussuunnittelulla voidaan edistää kiertotaloutta.

Luulitko, että pakkaussuunnittelu on pelkkiä muotoja, värejä, kuvamaailmaa ja houkuttelevia tekstejä? Nämä asiat liittyvät tietysti pakkauksiin, mutta hyvässä suunnittelussa mennään paljon pintaa syvemmälle. Pakkaukset koskettavat lähes kaikkien maailman ihmisten elämää, ja niillä on elintärkeitä tehtäviä kuten säilyttää ruoka syömäkelpoisena tai varmistaa terveystuotteiden turvallisuus. Pakkausvalinnoilla vaikutetaan ratkaisevasti jätteen maailmanlaajuiseen kokonaismäärään. Hyvin suunnitelluilla pakkauksilla luodaan yrityksille ja brändeille arvoa ja lisätään niiden kilpailukykyä, parhaimmillaan luonnonvaroja säästäen.

Pakkausteollisuus on valtava 900 biljoonan dollarin ala (vuoden 2019 kokonaisarvo Smithers-konsulttiyhtiön mukaan). Voisiko pakkaussuunnittelulla vauhdittaa myös siirtymää kohti kiertotaloutta?

Olemme pitkään eläneet lineaarisessa taloudessa, jossa raaka-aineista valmistetaan tuotteita kulutukseen ja lopulta kaatopaikoille. Tämä järjestelmä ei ole kestävä, sen on pakko muuttua. Meidän täytyy alkaa suunnitella tuotteita, jotka pysyvät käytössä mahdollisimman pitkään ja järjestelmiä, joilla materiaaleja hyödynnetään miltei ikuisesti — suljetussa kierrossa. Kiertotalouden periaatteita noudattava muotoilu eli “circular design” pyrkii juuri tähän. Siinä jätettä, kemikaaleja ja ylimääräisiä lisäaineita tuottavia haitallisia vaiheita poistetaan valmistusketjusta suunnittelun avulla. Lisäksi muotoilun keinoin kehitetään uudenlaisia, kestäviä raaka-ainevaihtoehtoja, vaikutetaan kuluttajakäyttäytymiseen ja luodaan vastuullisia bisnesmalleja.

Pakkaussuunnittelu on järjestelmätason strategista ajattelua, jolla tuotetaan sekä taloudellisia että ympäristöhyötyjä. Helppoja pikaratkaisuja ei kuitenkaan ole, vaan muutoksen aikaansaamiseksi suunnittelussa on otettava huomioon koko pakkausekosysteemi.

Jokainen pakkausekosysteemin arvoketjun vaihe on tärkeä: materiaalivalinnoista logistiikan ja vähittäismyynnin kautta brändäykseen ja visuaaliseen viestintään. Itse asiassa jokainen vaihe on mahdollisuus, jossa muotoilulla voidaan vaikuttaa positiivisesti lopputulokseen. Luovilla muotoilumenetelmillä voidaan löytää muuten piiloon jääviä kehitysmahdollisuuksia sekä tunnistaa yllättävät haasteet ja riskit. Muotoilu tuottaa lisäarvoa asiakkaalle, kilpailukykyä yritykselle ja tasapainoa luonnolle.

Kuluttajilla ja käyttäjillä on suuri rooli kestävämmän maailman rakentamisessa, sillä valinnoilla vaikutetaan kokonaiskulutuksen määrään ja laatuun. Käyttäjän näkökulma on todella tärkeä, kun esimerkiksi tuodaan uusia materiaaleja markkinoille. Tällöin muotoilusta on apua, sillä se on myös viestintää ja auttaa jäsentämään monimutkaisia kokonaisuuksia. Muotoilulla voidaan vaikuttaa käyttäjien odotuksiin ja uusien tuotteiden hyväksyttävyyteen sekä valistaa ja ohjata vastuullisempiin kuluttamisen tapoihin. Tuotteen haluttavuutta on mahdollista lisätä hyvin toimivalla ja käyttäjäkokemusta tukevalla pakkaussuunnittelulla.

Pakkaussuunnittelu on monitahoista mutta vähemmän monimutkaista, kun suunnittelua tehdään yhteistyössä. Pakkaussuunnittelun kysymykset ulottuvat monelle eri alalle: muotoiluun, taloustieteeseen ja markkinointiin, insinööritieteisiin, materiaalitutkimukseen ja visuaaliseen viestintään.

Me Aalto-yliopistossa olemme alan aitiopaikalla, ja meillä on erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa monialaista pakkaussuunnittelun osaamista — niin tutkimuksen kuin opetuksen osalta. Haluammekin kutsua yritykset mukaan kehittämään ja luomaan kestävää, joustavaa ja vastuullista lisäarvoa. Työkaluinamme käytämme mm. biomateriaalitutkimusta, käyttäjäkokemuksen ymmärrystä sekä uusia, systeemitasoa muokkaavia bisnesmalleja. Yhdessä voimme kasvaa merkittäväksi pakkausalan muutosvoimaksi ja rakentaa uutta, kiertotalouteen perustuvaa taloutta.

Muotoilu on tämän kokonaisvaltaisen ajattelutavan ajuri, mutta loppujen lopuksi pakkaussuunnittelussa kyse on yhteistyöstä. Onhan sinun yrityksesi tai organisaatiosi jo mukana verkostossamme?

Markus Joutsela

Visuaalisen viestinnän lehtori Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.

Kilpailemme aikaa vastaan: kymmenessä vuodessa on saavutettava YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Helsinki Design Weekillä Otaniemessä avautuva Aalto-yliopiston Designs for a Cooler Planet -tapahtuma esittelee innostavia tulevaisuuskuvia. Muotoilijoiden, tutkijoiden ja sidosryhmien yhteistyöstä rakentuu ihmiselle ja ympäristölle parempia ratkaisuja.